திரு வேறு? தெள்ளியர் ஆதல் வேறு? ஏனோ?

குறள் 374:
இருவேறு உலகத்து இயற்கை திருவேறு
தெள்ளிய ராதலும் வேறு.

செல்வந்தராதல் வேறு, அறிவாளியாதல் வேறு என்று வள்ளுவம் சொல்வது ஏனோ?
தெளிந்தவர்கள் கூறுங்கள்……

responsibility and reciprocity

Responsibility and Reciprocity are the two qualities that any human being should develop and nurture.

Parents are the foremost people who should mindfully possess these two sterling qualities.

Good and responsible parents will always have well-responding and reciprocating children.

Begetting children is common to all animals. proper and caring parenting is a meta-human responsibility.

A neglected and ignored child is a wounded child, and healing a wound is a lifetime process.

Just as the sunflower tilts itself towards the direction of the sun, so also the young child turns itself towards people who are its sunshine and love. Responsibility is True Love. Reciprocity is True Care.

If only people of all walks of life are responsible and reciprocating… the world would become a better place….

Moulianna thinks so….

 

திருநிறை தெள்ளிய உள்ளம்

திரு என்ற தமிழ்ச்சொல்லுக்கு ‘செல்வம்’, ‘ஊக்கம்’, ‘அழகு’, ‘ஒளி’, ‘முழுமை’, ‘நிறைவு’, எனப் பலபொருள் உண்டு.

மேற்கூறிய அனைத்து பண்புகளும் கொண்ட உள்ளமே திருநிறை உள்ளம். அதுவே தெள்ளிய உள்ளம். வளமையும் பொதுமையும் நிறைந்ததே திருநிறை உள்ளம். உழைப்பை போற்றுவதே திருநிறை உள்ளம். பொதுநலம் போற்றுவதே அவ்வுள்ளம்.இறைமை என்பது இந்த நல்ல உள்ளமே.

நொடிக்கு நொடி ஊக்கவுணர்வுடன் இருப்பவரே திருநிறை உள்ளத்துடன் இருப்பர்.

நலமே விளைக…….

wealth is effort…thank you people

wealth is effort….

and effort is wealth

 

hi manithambi, jaithambi, kirubathambi, sureshthambi,

niraimozhi.com goes live today because of your efforts and support.

i am sure this communication device will encourage the millions that shall have access in viewing it… a collective consciousness shall be in the offing

 

thank U…

luv

moulianna…

திறம்மிகு துணிவு

அகத்தொளியே துணிவு

அகத்துணர்வே துணிவு

ஊக்கவுணர்வே துணிவு

பாய்வது மட்டுமன்று துணிவு

பதுங்கிப் பாய்வதும் துணிவே

அயராத விழிப்புணர்வே துணிவு

அருளும் பொருளும் அளிக்கவல்லது துணிவே

உள்ளம் உடைமை உடைமை” என குறள் குறிப்பிடுவது துணிவையே

புரட்சிப்பாவலர் பிறந்த நாள் 29/04/2017

இன்று புரட்சிப்பாவலர் திரு கனகசுப்புரத்தினம் அவர்களின் பிறந்த நாள். 

அவருடைய பா ஒன்றை இங்கு வெளியிடுவதில் மகிழ்ச்சி.

ஞாயிறு

எழுந்த ஞாயிறு

ஒளிப்பொருள் நீ! நீ ஞாலத் தொருபொருள், வாராய்! நெஞ்சக்

களிப்பினில் கூத்தைச் சேர்க்கும் கனற் பொருளே, ஆழ்நீரில்

வெளிப்பட எழுந்தாய்; ஓகோ விண்ணெலாம் பொன்னை அள்ளித்

தெளிக்கின்றாய்; கடலிற் பொங்கும் திரையெலாம் ஒளியாய்ச் செய்தாய்.

வையத்தின் உணர்ச்சி

எழுந்தன உயிரின் கூட்டம்! இருள் இல்லை அயர்வும் இல்லை!

எழுந்தன ஒளியே, எங்கும்! எங்கணும் உணர்ச்சி வெள்ளம்

பொழிந்தநின் கதிர் ஒவ்வொன்றும் பொலிந் தேறி, மேற்றி சைமேல்

கொழுந்தோடக் கோடி வண்ணம் கொழித்தது சுடர்க்கோ மானே!

ஞாயிறு காட்சி

பொங்கியும் பொலிந்தும் நீண்ட புதுப்பிடர் மயிர்சி லிர்க்கும்

சிங்கமே! வான வீதி திகு திகு என எரிக்கும்

மங்காத தணற்பி ழம்பே! மாணிக்கக் குன்றே! தீர்ந்த

தங்கத்தின் தட்டே! வானத் தகளியிற் பெருவிளக்கே!

ஒளிசெய்யும் பரிதி

கடலிலே கோடி கோடிக் கதிர்க்கைகள் ஊன்றுகின்றாய்!

நெடுவானில் கோடி கோடி நிறைசுடர்க் கைகள் நீட்டி

இடைப்படு மலையோ காடோ இல்லமோ பொய்கை ஆறோ

அடங்க நின்ஒளி அளவா அமைந்தனை! பரிதி வாழி!

கதிரும் இருளும்

என்னகாண் புதுமை! தங்க இழையுடன் நூலை வைத்துப்

பின்னிய ஆடை, காற்றில் பெயர்ந்தாடி அசைவ தைப்போல்

நன்னீரில் கதிர் கலந்து நளிர் கடல் நெளிதல் கண்டேன்;

உன் கதிர், இருட்பலாவை உரித் தொளிச் சுளையூட் டிற்றே!

எழில் கரைபோக்கி செய்தாய்

இலகிய பனியின் முத்தை இளங்கதிர்க் கையால் உண்பாய்!

அலை அலையாய் உமிழ்வாய் அழகின், ஒலியை யெல்லாம்!

இலை தொறும் ஈரம் காத்த கறை போக்கி இயல்பு காப்பாய்!

மலையெலாம் சோலை எல்லாம் நனைக்கின்றாய் சுடர்ப்பொன் நீரால்!

எங்கும் அது

தாமரை அரும்பி லெல்லாம் சரித்தனை இதழ்கள் தம்மை!

மாமரத் தளிர்அ சைவில் மணிப்பச்சை குலுங்கச் செய்தாய்!

ஆமாமாம் சேவற் கொண்டை அதிலும் உன் அழகே காண்பேன்!

நீமன்னன்; ஒளியின் செல்வன்; நிறை மக்கள் வாழ்த்தும் வெய்யோன்.

பரிதியும் செயலும்

இறகினில் உயிரை வைத்தாய் எழுந்தன புட்கள்! மாதர்

அறஞ்செய்யும் திறஞ்செய் திட்டாய்! ஆடவர் குன்றத் தோளில்

உறைகின்றாய்! கன்று காலி உயிர் பெறச் செய்கின்றாய்நீ!

மறத் தமிழ் மக்கள் வாழ்வில் இன்பத்தை வைத்தாய் நீயே.

பரிதி இன்றேல் நிலாவுக்கு ஒளியில்லை

வாழும் நின் ஒளிதான் இன்றேல் வானிலே உடுக்கள் எல்லாம்

தாழங்காய், கடுக்காய் கள்போல் தழைவின்றி அழகி இழக்கும்!

பாழ் என்ற நிலையில் வாழ்வைப் பயிரிட்ட உழவன் நீ; பைங்

கூழுக்கு வேரும் நீயே! குளிருக்குப் போர்வை நீயே!

ஞாயிறு வாழி

விழிப் பார்வை தடுத்து வீழ விரிகின்ற ஒளியே, சோர்வை

ஒளிக்கின்ற உணர்வே, வையத் திருளினை ஒதுக்கித் தள்ளித்

தழற் பெரு வெள்ளந் தன்னைச் சாய்ப் போயே, வெயிலில் ஆடித்

தழைக்கின்றோம் புதுஞாயிற்றுத் தனிச்சொத்தே வாழி நன்றே

 

 

 

1 2 3