நீர்க்குமிழி வாழ்க்கை

நீர்க்குமிழி போன்றது வாழ்க்கை!!

நொடியில் தோன்றி,

நொடி நேரம் இருந்து,

நொடியில் மறைகிறது.!!

life is like a water bubble,

forms in a moment,

stays for a moment,

dissapears in a moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *