துணிவும் துடிப்பும்

எது செய்தாலும் துணிவுடனும் துடிப்புடனும் இருப்பது எப்படி?
மனவலிமையே மந்திரத் திறவி….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *