திறம்மிகு துணிவு

அகத்தொளியே துணிவு

அகத்துணர்வே துணிவு

ஊக்கவுணர்வே துணிவு

பாய்வது மட்டுமன்று துணிவு

பதுங்கிப் பாய்வதும் துணிவே

அயராத விழிப்புணர்வே துணிவு

அருளும் பொருளும் அளிக்கவல்லது துணிவே

உள்ளம் உடைமை உடைமை” என குறள் குறிப்பிடுவது துணிவையே

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *