திரு வேறு? தெள்ளியர் ஆதல் வேறு? ஏனோ?

குறள் 374:
இருவேறு உலகத்து இயற்கை திருவேறு
தெள்ளிய ராதலும் வேறு.

செல்வந்தராதல் வேறு, அறிவாளியாதல் வேறு என்று வள்ளுவம் சொல்வது ஏனோ?
தெளிந்தவர்கள் கூறுங்கள்……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *